visie

toekomstvisie

De huidige tendensen tonen aan dat de bouwsector de volgende 10 jaar wereldwijd geconfronteerd zal worden met de transitie van CAD naar BIM (Building Information Modelling). Deze transitie is niet te vergelijken met die eerste belangrijke evolutie in de bouwsector; de overgang van de tekenplank naar CAD. BIM heeft zowel invloed op de ICT in een bedrijf als op het volledige bedrijfsproces. BIM grijpt met name in op het managementproces (noodzaak aan nieuwe competenties en samenwerkingsvormen), op het communicatieproces (doorstromen en delen van informatie) en op het technisch proces (3D-modellen staan centraal in de projectbeheersing).
Transitie/Delacroix 'La Liberté guidant le peuple', 1830

werkstructuur

In de toekomst zijn grote projecten enkel nog (financieel) haalbaar als ze gerealiseerd worden op basis van een integrale aanpak waarin alle verschillende niveaus in het bedrijfsproces worden meegenomen. BIM is daar een uitstekend voorbeeld van. Een succesvolle implementatie van BIM staat of valt met de integratie van deze aanpak in het managementproces. Het samenwerken in multidisciplinaire teams vereist een nieuwe werkstructuur en vraagt van alle medewerkers nieuwe competenties. Bij het gebruik van BIM verschuift de focus dan ook van het huidige conflictmodel (bijvoorbeeld: de traditionele agressieve attitude en hiërarchie in de bouwsector) naar een consensusmodel waarin communicatie en samenwerking centraal staan. Teamleden moeten teamspelers zijn, teamleiders worden teambegeleiders.
Met de nieuwe werkstructuur vervaagt ook de klassieke hiërarchische scheiding tussen de opleidingsniveaus: ingenieurs worden tekenaars en tekenaars denken mee in het engineeringsproces. Door het verschuiven van de bevoegdheden kunnen deze teams optimaal functioneren en verloopt de besluitvorming efficiënter. Ook de betrokkenheid en motivatie van de teamleden neemt toe. Samen creëren deze elementen de ideale randvoorwaarden voor innovatie.


De werkstructuur van POUMA BIMfactory zet deze principes om in de praktijk. Een multidisciplinaire aanpak leidt tot innovatieve oplossingen op maat van elk project en verhoogt onze flexibiliteit. Ons team integreert zich succesvol in verschillende contexten dankzij onze efficiënte communicatie en innovatieve oplossingen. Erkenningen zoals de “Tekla Global BIM Awards 2012” en onze samenwerking met Construsoft als “European Tekla reference user” bewijzen dat deze aanpak loont.

communicatie

Dankzij BIM worden de verschillende bedrijfsprocessen - het managementproces, het communicatie- en het technischproces – als radartjes in eenzelfde systeem op elkaar afgestemd en werken de betrokken partijen als gelijkwaardige partners met elkaar samen. Dit vereist een goede doorstroming van informatie en een open en transparante communicatie. Door het uitwisselen van projectgebonden informatie en 3D-modellen kunnen verschillende partijen simultaan werken aan eenzelfde project en afwijkingen in een vroeg stadium ontdekken en remediëren. Zo vermijden we dubbel werk en realiseren we een verhoging van de kwaliteit, een verlaging van de kostprijs en kortere doorlooptijden.


Voor de integrale procesbeheersing van grote projecten ontwikkelde POUMA BIMfactory de CTRLbox: een web-based databasesysteem op basis van Relatics. Dit systeem laat ons toe de projectgegevens op systematische wijze vast te leggen, te toetsen en te beheren. Wanneer we de informatie uit de CTRLbox koppelen aan de 3D-modellen, ontstaat een krachtig BIM-communicatietool waarmee we de transparantie en efficiëntie van het ontwerp- en bouwproces sterk verhogen. Dankzij een significante reductie van de faalkosten verdient men de inzet van CTRLbox ruimschoots terug.

3d model

BIM staat voor de integratie van verschillende processen en disciplines en gebruikt het 3D-model als centraal informatiepunt. Door het gebruik van 3D-modellen krijgen we al in een vroeg stadium van het bouwproces een volledig beeld van de complexiteit van het project. Hiermee wordt het bouwen van prototypes in de bouwsector financieel haalbaar en verlaagt de faalkost bij uitvoering. Deze manier van werken zorgt voor een ommekeer in het technisch proces: grote hoeveelheden informatie worden in een zeer vroeg stadium beschikbaar en de focus verschuift naar informatiebeheersing en -uitwisseling. Om optimaal te kunnen inspelen op deze opportuniteiten, worden de verschillende informatiestromen aan elkaar gekoppeld (3D-model, rekenmodel en projectdata zoals tekeningen, lijsten of planning). Dit verhoogt de efficiëntie en de flexibiliteit van het technisch proces.


POUMA BIMfactory heeft uitgebreide ervaring op gebied van de integratie van BIM-modelling binnen het technische proces. Ons team van professionele experten combineert verschillende technische vaardigheden met elkaar (zoals ICT en programmeren) en gebruiken deze vaardigheden als middel, als "a means to an end", en niet als einddoelstelling an sich. Dankzij deze werkwijze kunnen we voor (uitvoerings)projecten op maat uitgewerkte software-tools inzetten die modellen parametrisch opbouwen, automatisch tekeningen aanmaken of projectinformatie ontsluiten via het 3D-model (zoals koppelingen tussen 3D-modellen en databases). Dergelijk maatwerk levert spectaculaire winsten op op gebied van snelheid, kwaliteit en resulteert in een belangrijke kostenreductie.

onze aanpak

Om voorbereid te zijn op deze ingrijpende transitie focust POUMA BIMfactory als innovatieve pionier in BIM op de integratie van BIM-modelling, uitvoeringsstudie, projectmanagement en grafische vormgeving. Door het combineren en integreren van deze verschillende vormen van dienstverlening zijn wij een toegewijde partner voor ontwerpers, ingenieurs en uitvoerders. De wisselwerking tussen deze partijen resulteert in een uniek leer- en kennisplatform waar zowel wij als onze opdrachtgevers onze kennis kunnen vergroten. Het werken in teamverband is dan ook een van onze speerpunten. Ons team combineert technische vaardigheden met een efficiënte communicatie en skills zoals grafische vormgeving en visualisaties en heeft uitgebreide ervaring bij de coördinatie van grootschalige projecten. Dit maakt van ons een betrouwbare en ervaren partner die op flexibele wijze kan inspelen op de noden van elk project.